IMAGE การสอบประมวลความรู้
Monday, 30 June 2014
        การสอบประมวลความรู้ เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาการและประสบการณ์ การเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมเสริมหลักสูตร
Monday, 30 June 2014
  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากการเรียนตามปกติ ดังนี้         1.... Read More...
IMAGE ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
Monday, 30 June 2014
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร        - ประมาณ เดือนเมษายน ของทุกปี         - ค่าสมัครสอบ 700 บาท        - สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้เว็บไซด์โครงการฯ หรือ รับใบสมัคร... Read More...
IMAGE ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
Monday, 30 June 2014
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานประเทศอาเซียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 135,000 บาท แบ่งจ่าย 5... Read More...
IMAGE ชื่อหลักสูตรและอักษรย่อปริญญา
Monday, 30 June 2014
ชื่อหลักสูตร           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (Master Business Administration Program) ชื่อและอักษรย่อปริญญา           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)           Master Business Administration... Read More...
IMAGE ระบบการศึกษา
Monday, 30 June 2014
       ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester system) โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาภาคละ 12 สัปดาห์ และ 1 ภาคฤดูร้อนใช้เวลาศึกษา 6... Read More...
IMAGE รายชื่อกระบวนวิชา
Monday, 30 June 2014
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ หมวดวิชาบังคับ จำนวน 2 วิชา1. RAM... Read More...
IMAGE รายละเอียดกระบวนวิชา
Monday, 30 June 2014
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 1. RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม           ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการคิด... Read More...
IMAGE โครงสร้างหลักสูตร
Monday, 30 June 2014
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ มีดังนี้1. RAM 6000 (ความรู้คู่คุณธรรม)                              -         ... Read More...

    

  •  
  •  
  •  

    

  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ศึกษารายกระบวนวิชา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Pre-MBA) >>ดูรายละเอียด<<