รศ.ดร.ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร
ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ

ดร.พรมนัส สิริธรังศรี
กรรมการบริหารโครงการฯ

รศ.จรีพร ศรีทอง
กรรมการบริหารโครงการฯ และเลขานุการ