รายชื่อนักศึกษา

1 6424104201 นางสาว ธนัญญาดา กลีบม่วง
2 6424104202 นางสาว พชรพรรณ สายแก้ว
3 6424104203 นางสาว ศิริกุล นพพิบูลย์
4 6424104204 นางสาว วราภรณ์ วันโสภา
5 6424104205 นางสาว ภัทรนันท์ นิลแก้ว
6 6424104206 นางสาว ภคินี อวนศรี
7 6424104207 ร้อยเอกหญิง ชฎารัตน์ พรหมทอง
8 6424104208 นาย พีระวิชญ์ ชื่นชม
9 6424104209 ร้อยเอกหญิง จิตติมาภรณ์ สุดโสม
10 6424104210 นาย โสธนัญ เสรีวัฒน์
11 6424104211 นางสาว สุธีมา โกรัมย์
12 6424104212 นาย อนันตกิจ ดวงดี
13 6424104213 นางสาว รัตนามณี จงสืบสิทธิ
14 6424104214 นางสาว วัชราภรณ์ ศุภสุข
15 6424104215 นาย กรณัฐ สีคำแหง
16 6424104216 นาง อิสราพร สิทธิปกรณ์
17 6424104217 นางสาว กัลยา จริงพิมาย
18 6424104218 นางสาว ณัฐกานต์ มีพัฒน์
19 6424104219 นางสาว กิตติมา สติภา
20 6424104220 นาง จันทร์เพ็ญ อุดมเดช
21 6424104221 นางสาว ชฎาภา เหลี่ยมดี
22 6424104222 นางสาว ภัณฑิรา กสินธุ์มานะวาท
23 6424104223 นาย ภัควัตร พูนศิริ
24 6424104224 นางสาว อุมาพร จินพละ
25 6424104225 สิบเอกหญิง สุภัทรา ศรีศาสนา
26 6424104226 นางสาว ปวีณา ร่วมชาติ
27 6424104227 นาย ยุทธจักร์ อุตเจริญ
28 6424104228 พระพุทธิสาสน์ พานิชโภไคยนันท์
29 6424104229 นางสาว รวิวรรณ โจมรัมย์
30 6424104230 นาย เทวินทร์ สมานพร้อม
31 6424104231 นางสาว กัญญาพัชร ลาภจิตร