1    6224106401   นางสาวมลฤดี               พรหมชนะ

ชื่อเรื่อง“คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”

2    6224106402   นายสหพัฒน์                กุสาวดี

ชื่อเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบ้านพักคนชราในจังหวัดกาญจนบุรี”

3    6224106403   นางสาวปุณณภัส            วังวงศ์ทอง

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเบเกอรี่ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี”

4    6224106404   นางสาวมุกดา               เนตรสน

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน K PLUS ธนาคารกสิกรไทย ของประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี”

5    6224106405   นางสาวดุษฎี                ดวงชื่น

เชื่อเรื่อง “อิทธิพลด้านการรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าและบริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจังหวัดราชบุรี”

6    6224106406   นางสาวณัฐธีรินต์            เอี่ยมรักษา

ชื่อเรื่อง “อิทธิพลด้านแรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4”

7    6224106407   นางสาววิชุดา               เขียวหอม

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MU Saving ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด”

8    6224106408   นางสาวนิภาภัทร์           รักชาติ

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ของผู้ประกอบการ SMEs ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”

9    6224106409   นางสาวสาวินี               แสงชมภู

ชื่อเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี”

10  6224106410   นางสาวกชพร               ตระกูลไตรตรึง

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเรียนสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี”

11  6224106411   นายศุรวีร์                    อยู่ดี

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด”

12  6224106412   นางสาวเจตนา              พวงแก้ว

ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม”

13  6224106413   นางสาวนารีรัตน์            บุญปัญญา

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ยาสมุนไพร ของประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี”

14  6224106414   นางวัสกร                    สังข์สุวรรณ

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”

15  6224106415   นางสาวศิริพร               สาดคล้า

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Mobile Banking (Mymo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน เขตกาญจนบุรี”

16  6224106416   นางสาวเจนจิรา             แจ้งไพร

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกาญจนบุรี”

17  6224106417   นายดนัย                    ข่ายคำ

ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดอ้อยสดของชาวไร่อ้อยในเขตส่งเสริมชาวไร่อ้อยที่ 7 โรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี”

18  6224106418   นายธนนนท์                 สงเจริญ

ชื่อเรื่อง “ความสุขในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี”

19  6224106419   สิบตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ   จานแก้ว

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดกาญจนบุรี”

20  6224106420   นายยุวนัส                   จิรวัฒนาพันธ์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงแรมขนาดเล็กในเขต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”

21  6224106421   นายปณัยกร                 โพระดก

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ของผู้บริโภค ในพื้นที่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี”

22  6224106422   นางสาวสุมาลี               แสนยุติธรรม

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี”

23  6224106423   นางสาวพิชชาพร            สาระคำ

ชื่อเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”

24  6224106424   นางสาวปนัดดา             ชีวะนอรรถ

ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4”

25  6224106425   ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณิสรา   โออินทร์

ชื่อเรื่อง “การวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3”

26  6224106426   นางสาวธัญธิตา             กิจสมดี

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Facebook Live ของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี”

27  6224106427   นางสาวสุมิตรา              ลิ้มตระกูล

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery ของผู้บริโภคในตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี”

28  6224106428   นางสาวอัญมณี              ทองคำ

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”

29  6224106429   นางรสรินทร์                สัตบุตร์

ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง”

30  6224106430   นางสาวชนิศา               มณฑามณี

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง กับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”

31  6224106431   นางสาวจารุศิริ              โพธิ์เอี่ยม

ชื่อเรื่อง “การตัดสินใจลงทุนธุรกิจไก่เนื้อของเกษตรกรกับบริษัทในเขตพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี”

32  6224106432   นายตะวัน                   อินทร์ประเสริฐ

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรี”