บทความค้นคว้าอิสระ สุรินทร์ รุ่น 1

1    6224104201     นางสาวขวัญ            สมยินดี

ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร ของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

2    6224104202     นางสาวสุนิสา           มุ่งซ้อนกลาง

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยด้านองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานยุคศาลดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา”

3    6224104204     นางสาวจตุรภัทร        ศรีแก้ว

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”

4    6224104205     นางสาววันทนีย์         วาปีทะ

ชื่อเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์”

5    6224104206     นางสาวศนิภา           แสงงาม

เชื่อเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ MTC มนตรียางยนต์ จังหวัดสุรินทร์”

6    6224104208     นายชัชพิสิฐ             พรหมบุตร

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ อินเตอร์เน็ต ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”

7    6224104209     นางสาวลลิตภัทร      สุบินดี

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”

8    6224104210     นางสาวสุวนันท์        นึกชนะ

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”

9    6224104211     นางสาวรัตน์ตยา        ไทยยิ่ง

ชื่อเรื่อง “อิทธิพลการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กรต่อการเป็นสมาชิกที่ดีในหน่วยราชการจังหวัดสระแก้ว”

10  6224104212     นางสาวภัทราพร       พรหมวัง

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

11  6224104213     นายรตศักดิ์                มาอินทร์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขากาบเชิง จังหวัดสุรินทร์”

12  6224104214     นายภูวกร                 อุดมฤกษ์มงคล

ชื่อเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสำโรงทาบ”

13  6224104215     นางสาวลัดดา           พิษณุวงษ์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3”

14  6224104217     นางสาวจริยา            ใจพินิจ

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์”

15  6224104218     นายวุฒินันท์             ศรีหาขันธ์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าออกกำลังกายของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”

16  6224104219     นางสาวกนกวลี         สุขเจริญ

ชื่อเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุรินทร์”

17  6224104220     นางสาวอริศรา           เตียวเจริญโสภา

ชื่อเรื่อง “ความพึงพอใจในการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาสาขาสังขะ จังหวัดสุรินทร์”

18  6224104221     นายสุรพงษ์              ติดใจดี

ชื่อเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าในจังหวัดสุรินทร์”

19  6224104222     นายณธรรศ              เรืองศรี

ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”

20  6224104223     นายนันทศักดิ์           จรุงพรสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานพยาบาลของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”

21  6224104224     นางฑัณฑิกา            วรังคณากุล

ชื่อเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องกรองน้ำของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”

22  6224104225     นางสาวสุมาลี           เงางาม

ชื่อเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์”

23  6224104226     นางวัลภา                 พิมพ์ทนต์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยด้านนวัตกรรมและทัศนคติที่มีผลต่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์”

24  6224104227     นางจุไรภรณ์             สิริไสย

ชื่อเรื่อง “ความร่วมมือในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์”

25  6224104228     นางสาวพรปรียา       แสนศรี

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อต้นไม้มงคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”

26  6224104230     นางสาวสุนันต์          เชิดชม

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์”

27  6224104232     นางสาวพิชามญชุ์      สมทิพย์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ FACEBOOK ของผู้บริโภค จังหวัดสุรินทร์”

28  6224104233     นายวัชรพงษ์            จันสด

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”

29  62241064234    นางหทัยวรรณ         กมุติรา

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์”

30  6224104235     นางปทุมรัตน์            เสริมสุข

ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของศาลในอำเภอเมืองสุรินทร์”

31  6224104236     นางสาวเนตรนภา      สาคีรี

ชื่อเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางระบบบริการดิจิทัล D-court 2020 ของศาลจังหวัดบุรีรัมย์”

32  6224104238     นายกานต์พงศ์          คุณนุช

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากจากโครงการโลกของช้างจังหวัดสุรินทร์”

33  6224104239     นางสาวณัฐชยา        สหพงษ์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์”

34  6224104240     นางสาวสุนทรี           ที่ดี

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์”

35  6224104242     นางสาวศศิตา           สุขเฉลิม

ชื่อเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจในการทำธุรกรรมทางการเงินแบบไร้เงินสดของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์”

36  6224104243     นายชัยขจร              แกล้วกล้า

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด”

37  6224104244     นางสาวอนุชชิดา       ยางงาม

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อและรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด”

38  6224104245     นางกชพร                สังข์โกมล

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรมในยุคดิจิทัล”

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *