บทความค้นคว้าอิสระ หัวหมาก รุ่น23 + รุ่น24 เทียบโอน

YMBA หัวหมาก รุ่น23

1    6214112001     นายเจษฎา               จิตภูธโรจน์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับราชการต่อหลังปลดประจำการ ของพลทหารในสังกัดกองทัพไทย มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี”

2    6214112002     นายวรพันธ์              แหลมไพศาล

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่”

3    6214112005     นางสาวกุณฑรี          ชาญชัยเลิศ

ชื่อเรื่อง “ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการภาพยนตร์ออนไลนเ์มื่อเปรียบเทียบกับการใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”

4    6214112006     นางสาวนวลรัตน์       ชิญชัยเลิศ

ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจวางแผนทางการเงินของผู้ที่มาใช้บริการธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร”

5    6214112007     นางสาวเสาวลักษณ์   เมฆสันต์

เชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อลำไยอบแห้งสีทองของกลุ่มของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

6    6214112008     นายชลวัฒน์             อินทร์อุดม

ชื่อเรื่อง “พฤติกรรมการลงทุนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

7    6214112009     นางสาวสุภัค            เฑียรบุญเลิศรัตน์

ชื่อเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา”

8    6214112010     นางสาวอลิสา           พวงกลิ่น

ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)”

9    6214112011     นายธนชัย                ภิรมยาภรณ์

ชื่อเรื่อง “พรบ.คุ้มครองเงินฝากใหม่ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมเงินหรือไม่”

10  6214112012     นางสาวลลิตวดี         ศรีเศรษฐมาตย์

ชื่อเรื่อง “ทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนทางการเงินของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักพหลโยธิน เขตกรุงเทพมหานคร”

11  6214112013     นางสาวพริมธพัทต์     จริยานพิวาทย์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกรับประทานเนื้อเทียมจากพืชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”

12  6214112014     นางสาวกาญจนา       จันต๊ะมณี

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สำนักงานใหญ่”

13  6214112016     นางสาวสุมิตตา         ดวงจินดา

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

14  6214112017     นางสาวชนิตา           หลักธงชัย

ชื่อเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มลูกค้าคู่สัญญาที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี”

15  6214112018     นางสาวฐิติชา           สนธิรักษ์

ชื่อเรื่อง “การรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”

16  6214112019     นายเจติย                 จารุปฐวี

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่นำมาใช้พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการพัฒนาองค์กรในยุคนิวนอร์มอลของกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการทีมกิจกรรมแรลลี่แมน”

17  6214112020     นางสาวอภิสรา          แปลงกาย

ชื่อเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”

18  6214112021     นางสาวสอนลักษณ์   ผาจันทร์

ชื่อเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”

19  6214112022     นายศราวุธ               ขาวงาม

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย”

20  6214112024     นางสาวมาลิลีน         เอี่ยมสอาด

ชื่อเรื่อง “ภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

21  6214112025     นางสาวพิมพ์ปวีน์      นวลรัตน์

ชื่อเรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่”

22  6214112026     นายวัชรกฤช             ห้าวแสน

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยด้านการรับรู้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

23  6214112027     นางสาวกันต์ฤทัย       พิศาลศุภนันท์

ชื่อเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียม) ของนักลงทุนบุคคลในกรุงเทพมหานคร”

24  6214112029     นายพลเดช              ดิลกดำเกิง

ชื่อเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าไทวัสดุผ่านช่องทาง Omni Channel ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล”

25  6214112030     นางสาวปภัสสร         แสงดิษฐ์

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานตามรูปแบบวิถีถัดไป (Next Normal) กรณีศึกษาบริษัท ส. คลองด่านเทคโนโลยี จำกัด”

26  6214112033     นายนิรุจ                  ไชยสิทธิ์

ชื่อเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Lazada ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร”

27  6214112034     นายณัฐภณ              สุวัฒน์กิตติวงศ์

ชื่อเรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกใช้สถานบริบาลผู้สูงอายุของครอบครัวผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ ในสถานการน์ปัจจุบัน”

28  6214112035     นายภูวเดช               ธีรรัตนางกูร

ชื่อเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อลูกกอล์ฟของนักกอล์ฟที่เล่นประจำในกรุงเทพมหานคร”

29  6214112037     นางสุวิมล                ทัฬหวณิช

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร​ สำนักงานใหญ่”

30  6214112038     นางสาวอรญา           พิชิตวรกูล

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการซื้อสินค้าเครื่องนุ่งห่มที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

 

YMBA หัวหมาก รุ่น24

31  6314113001     นางสาวกันยกร           โชคชัยสัมฤทธิ์

ชื่อเรื่อง “อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Brand awareness) ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์”

32  6314113020     นายกฤตพล             พวงสอน

ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร”

33  6314113041     นางสาววัชรินทร์        ปัญญาวทนะ

ชื่อเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานของร้านอาหารไทยแท้ในเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงวิกฤตการณ์ โควิด – 19”

 

 

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *