สัมมนาวิชาการ “Start-up for Young Millionaire” วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น12 อาคารรัฐศาสตร์ 2