เหตุผลของโครงการ
ปัจจุบันประเทศต่างๆ กำลังมีการตื่นตัว และแข่งขันกันมากในทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ การประกอบธุรกิจและการลงทุน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการส่งออก และการตลาด จำเป็นต้องมีการพัฒนา ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านวิชาการ และการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สังคม เพื่อให้ทันต่อความเจริญของโลกธุรกิจในปัจจุบัน จึงมีนโยบายเปิดการเรียนการสอน โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของภาครัฐบาลและเอกชน เปิดรับสมัคร ภาค 2 ของทุกปีการศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของคณะบริหารธุรกิจ ในปัจจุบันและอนาคต

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

3. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและบริการสังคมในด้านวิชาการระดับสูง ในรูปของการวิจัย หรือการจัดทำโครงการส่งเสริมงานวิชาการตามสภาพธุรกิจในปัจจุบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารนักบริหารรุ่นใหม่ (หัวหมาก) ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 095-245-5196, 093-692-6928