ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร
– บัดนี้ – 5 มีนาคม 2564
– ค่าสมัครสอบ 800 บาท
– สามารถสมัครได้ที่โครงการฯ ณ สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (MBA – Young Executives) ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 ทุกวันอาทิตย์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (08.30-16.30 น.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือ ก.พ.รับรอง
2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เนื่องจากการกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

การสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา
การรับสมัคร – ยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ. คณะบริหารธุรกิจ ห้องโครงการฯ ชั้น 2 ตามวันเวลาที่ประกาศ

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรี 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี)