ทำเนียบนักศึกษา รุ่น 23 (หัวหมาก)

 

รายชื่อนักศึกษา

1 6214112001 นายเจษฏา จิตภูธโรจน์
2 6214112002 นายวรพันธ์ แหลมไพศาล
3 6214112005 นางสาวกุณฑรี ชาญชัยเลิศ
4 6214112006 นางสาวนวลรัตน์ ชาญชัยเลิศ
5 6214112007 นางสาวเสาวลักษณ์ เมฆสันต์
6 6214112008 นายชลวัฒน์ อินทร์อุดม
7 6214112009 นางสาวสุภัค เฑียรบุญเลิศรัตน์
8 6214112010 นางสาวอลิสา พวงกลิ่น
9 6214112011 นายธนชัย ภิรมยาภรณ์
10 6214112012 นางสาวลลิตวดี ศรีเศรษฐมาตย์
11 6214112013 นางสาวพริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์
12 6214112014 นางสาวกาญจนา จันต๊ะมณี
13 6214112016 นางสาวสุมิตตา ดวงจินดา
14 6214112017 นางสาวชนิตา หลักธงชัย
15 6214112018 นางสาวฐิติชา สนธิรักษ์
16 6214112019 นายเจติย จารุปฐวี
17 6214112020 นางสาวอภิสรา แปลงกาย
18 6214112021 นางสาวสอนลักษณ์ ผาจันทร์
19 6214112022 นายศราวุธ ขาวงาม
20 6214112024 นางสาวมาลิลีน เอี่ยมสอาด
21 6214112025 นางสาวพิมพ์ปวีน์ นวลรัตน์
22 6214112026 นายวัชรกฤช ห้าวแสน
23 6214112027 นางสาวกันต์ฤทัย พิศาลศุภนันท์
24 6214112029 นายพลเดช ดิลกดำเกิง
25 6214112030 นางสาวปภัสสร แสงดิษฐ์
26 6214112033 นายนิรุจ ไชยสิทธิ์
27 6214112034 นายณัฐภณ สุวัฒน์กิตติวงศ์
28 6214112035 นายภูวเดช ธีรรัตนางกูร
29 6214112037 นางสุวิมล ทัฬหวณิช
30 6214112038 นางสาวอรญา พิชิตวรกูล

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *