ทำเนียบนักศึกษา รุ่น 24 (หัวหมาก)

รายชื่อนักศึกษา

1 6314113001 นางสาว กันยกร โชคชัยสัมฤทธิ์
2 6314113002 นางสาว พรพรรณ รัตนดากุล
3 6314113003 นางสาว ลักขณา เรืองผล
4 6314113004 นางสาว วชิรญา ไชยณรงค์
5 6314113005 นางสาว ธมนต์วรรณ แก้วประสิทธิ์
6 6314113006 นางสาว ธนาภรณ์ ทับทิมทอง
7 6314113007 นางสาว บุญพิลาส สืบประสิทธิ์
8 6314113008 นางสาว กมลชนก เกตุรักษา
9 6314113009 นาย พีรวิชญ์ ครุฑธา
10 6314113010 นางสาว สุรีภรณ์ มูลหลวง
11 6314113011 นางสาว แสงจันทร์ หวานอารมย์
12 6314113012 นางสาว เอมอร หมั่นเขตกรณ์
13 6314113013 นางสาว กมลชนก พิลาศพูนผล
14 6314113014 นางสาว สุชาวดี นาภรณ์
15 6314113015 นางสาว ณัฐนันท์ ไชยศิริ
16 6314113016 นางสาว เนตรชนก พูลน้อย
17 6314113017 นางสาว ธนภรณ์ ศรีสุข
18 6314113018 นางสาว ธัญรักษ์ สีสมุทร
19 6314113019 นางสาว อภิญญา ตั้งทรงสวัสดิ์
20 6314113020 นาย กฤตพล พวงสอน
21 6314113021 นาย กปิณพัฒห์ ถนัดค้า
22 6314113022 นาย ธีระ ธูปนิ่ม
23 6314113023 นางสาว ณัฏฐณิชา สุวรรณรูป
24 6314113024 นางสาว ฝนแก้ว ไม้น่วม
25 6314113025 นางสาว วชิรารัตน์ พาระนา
26 6314113026 นางสาว ทิพย์วิมล ประวัติเจริญวิทย์
27 6314113027 นาย วิชยุตม์ สุวรรณรัศมี
28 6314113028 นางสาว วรรณนภา ศรีเชื้อ
29 6314113029 นางสาว วราพร หอมอ่อน
30 6314113030 นาย พชรพล พรหมมาส
31 6314113031 นางสาว น้ำฝน คำแหง
32 6314113032 นางสาว ปรานระพี วงศ์เครือสอน
33 6314113033 นางสาว มัทวัน ปลอดภัย
34 6314113034 นาย ธนาวัฒน์ คงเนียม
35 6314113035 นางสาว ชญาพิชชา ทองใบ
36 6314113036 นาย จงเหยี้ยน ไช่
37 6314113037 นางสาว อัจฉริยา สีสา
38 6314113038 นาย สรายุทธ ปราบสูงเนิน
39 6314113039 นาย ลิขิต มณีสาตร์
40 6314113040 นางสาว ดารารัตน์ พวงจักร
41 6314113041 นางสาว วัชรินทร์ ปัญญาวทนะ
42 6314113042 นาย สุภกิจ บัวใจบุญ
43 6314113043 นาย ศัลยวิทย์ รัตนบุรานนท์
44 6314113044 นางสาว สุทาทิพย์ กรุสวัสดิ์
45 6314113045 นาย ปืน เหล่าบุญมี
46 6314113046 นางสาว วิชยา ธุระนนท์
47 6314113047 นาย อติคุณ กังวาฬ
48 6314113048 นางสาว สุพัตรา ดังจิตร

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *