ทำเนียบนักศึกษา รุ่น 1 (กาญจนบุรี)

 

รายชื่อนักศึกษา

1 6224106401 นางสาวมลฤดี พรหมชนะ
2 6224106402 นายสหพัฒน์ กุสาวดี
3 6224106403 นางสาวปุณณภัส วังวงศ์ทอง
4 6224106404 นางสาวมุกดา เนตรสน
5 6224106405 นางสาวดุษฎี ดวงชื่น
6 6224106406 นางสาวณัฐธีรินต์ เอี่ยมรักษา
7 6224106407 นางสาววิชุดา เขียวหอม
8 6224106408 นางสาวนิภาภัทร์ รักชาติ
9 6224106409 นางสาวสาวินี แสงชมภู
10 6224106410 นางสาวกชพร ตระกูลไตรตรึง
11 6224106411 นายศุรวีร์ อยู่ดี
12 6224106412 นางสาวเจตนา พวงแก้ว
13 6224106413 นางสาวนารีรัตน์ บุญปัญญา
14 6224106414 นางวัสกร สังข์สุวรรณ
15 6224106415 นางสาวศิริพร สาดคล้า
16 6224106416 นางสาวเจนจิรา แจ้งไพร
17 6224106417 นายดนัย ข่ายคำ
18 6224106418 นายธนนนท์ สงเจริญ
19 6224106419 ส.ต.อ.เฉลิมเกียรติ จานแก้ว
20 6224106420 นายยุวนัส จิรวัฒนาพันธ์
21 6224106421 นายปณัยกร โพระดก
22 6224106422 นางสาวสุมาลี แสนยุติธรรม
23 6224106423 นางสาวพิชชาพร สาระคำ
24 6224106424 นางสาวปนัดดา ชีวะนอรรถ
25 6224106425 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณิสรา โออินทร์
26 6224106426 นางสาวธัญธิตา กิจสมดี
27 6224106427 นางสาวสุมิตรา ลิ้มตระกูล
28 6224106428 นางสาวอัญมณี ทองคำ
29 6224106429 นางรสรินทร์ สัตบุตร์
30 6224106430 นางสาวชนิศา มณฑามณี
31 6224106431 นางสาวจารุศิริ โพธิ์เอื้อม
32 6224106432 นายตะวัน อินทร์ประเสริฐ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *