ทำเนียบนักศึกษา รุ่น 1 (สุรินทร์)

 

รายชื่อนักศึกษา

1 6224104201 นางสาวขวัญ สมยินดี
2 6224104202 นางสาวสุนิสา มุ่งซ้อนกลาง
3 6224104204 นางสาวจตุรภัทร ศรีแก้ว
4 6224104205 นางสาววันทนีย์ วาปีทะ
5 6224104206 นางสาวศนิภา แสงงาม
6 6224104208 นายชัชพิสิฐ พรหมบุตร
7 6224104209 นางสาวลลิตภัทร สุบินดี
8 6224104210 นางสาวสุวนันท์ นึกชนะ
9 6224104211 นางสาวรัตน์ตยา บุญเต็ม
10 6224104212 นางสาวภัทราพร พรหมวัง
11 6224104213 นายรตศักดิ์ มาอินทร์
12 6224104214 นายภูวกร อุดมฤกษ์มงคล
13 6224104215 นางสาวลัดดา วงศ์พันธ์
14 6224104217 นางสาวจริยา ใจพินิจ
15 6224104218 นายวุฒินันท์ ศรีหาขันธ์
16 6224104219 นางสาวกนกวลี สุขเจริญ
17 6224104220 นางสาวอริศรา เตียวเจริญโสภา
18 6224104221 นายสุรพงษ์ ติดใจดี
19 6224104222 นายณธรรศ เรืองศรี
20 6224104223 นายนันทศักดิ์ จรุงพรสวัสดิ์
21 6224104224 นางฑัณฑิกา วรังคณากุล
22 6224104225 นางสาวสุมาลี เงางาม
23 6224104226 นางวัลภา พิมพ์ทนต์
24 6224104227 นางจุไรภรณ์ สิริไสย
25 6224104228 นางสาวพรปรียา แสนศรี
26 6224104229 นายสัญญา ศรแผลง
27 6224104230 นางสาวสุนันต์ เชิดชม
28 6224104231 นายณัฐวุฒิ เพ็งศรี
29 6224104232 นางสาวมณีรัตน์ สมทิพย์
30 6224104233 นายวัชรพงษ์ จันสด
31 6224104234 นางหทัยวรรณ กมุติรา
32 6224104235 นางปทุมรัตน์ เสริมสุข
33 6224104236 นางสาวเนตรนภา สาคีรี
34 6224104238 นายกานต์พงศ์ คุณนุช
35 6224104239 นางสาวณัฐชยา สหพงษ์
36 6224104240 นางสาวสุนทรี ที่ดี
37 6224104241 นางนภาพัชร ธงไชย
38 6224104242 นางสาวศศิตา สุขเฉลิม
39 6224104243 นายชัยขจร แกล้วกล้า
40 6224104244 นางสาวอนุชชิดา ยางงาม
41 6224104245 นางกชพร สังข์โกมล

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *