บทความค้นคว้าอิสระ หัวหมาก รุ่น23 + รุ่น24 เทียบโอน

YMBA หัวหมาก รุ่น23 1    6214112001     นายเจษฎา               จิตภูธโรจน์ ชื่อเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับราชการต่ [...]

By |2022-04-26T05:33:27+00:00เมษายน 26th, 2022|Categories: สาขาหัวหมาก|

ทำเนียบนักศึกษา รุ่น 24 (หัวหมาก)

รายชื่อนักศึกษา 1 6314113001 นางสาว กันยกร โชคชัยสัมฤทธิ์ 2 6314113002 นางสาว พรพรรณ รัตนดากุล 3 6314113003 นางสาว ลักขณา เรืองผล [...]

By |2021-07-01T09:36:20+00:00กรกฎาคม 1st, 2021|Categories: สาขาหัวหมาก|
Go to Top