หลักสูตร Y-MBA

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master Business Administration Program)

ชื่อและอักษรย่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master Business Administration (M.B.A.)

[fusion_one_page_text_link link=”#structure” class=”” id=””]โครงสร้างหลักสูตร[/fusion_one_page_text_link]
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ มีดังนี้
1. RAM 6001 (ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา) 1 หน่วยกิต
2. วิชาปรับพื้น (2 วิชา)

  • BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต
  • BUS 6001 การบัญชีการเงิน ไม่นับหน่วยกิต

3. วิชาแกนบังคับ 24 หน่วยกิต
5. วิชาสาขา 12 หน่วยกิต
6. วิขาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
7. สอบประมวลความรู้ – หน่วยกิต

รวม 40 หน่วยกิต

course

[fusion_one_page_text_link link=”#system” class=”” id=””]ระบบการศึกษา[/fusion_one_page_text_link]
ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาเป็น Block Course นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนภาคปกติอย่างมากไม่เกิน 12 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต นอกเหนือจากนี้ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกรณีๆ ไป

วิธีจัดการสอน
1. เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาเรียน 08.00 – 18.00 น.
2. การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน และในระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
3. การเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นวิธีการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อันประกอบด้วย การอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยนำระบบข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ โดยเน้นเทคนิคเชิงปริมาณและการวิจัยดำเนินงานประกอบกระบวนการตัดสินใจ

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาเพื่อรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กำหนดให้ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยสอบผ่านได้คะแนนสะสม (G. P .A) ไม่น้อยกว่า 3.00 การนับระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ให้คำนวณเป็นภาคการศึกษา โดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเมื่อ
1. นักศึกษาต้องศึกษาครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรของโครงการฯ และมีผลสอบออกอย่างเป็นทางการในเว็บไซด์ www.e-regis.ru.ac.th
2. ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ชำระหนี้สินทั้งหมด (ถ้ามี) ต่อมมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
4. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยศึกษานักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่างๆ ข้างต้น ให้ดำเนินการแจ้งจบที่โครงการฯ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยเตรียมเอกสารต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอจบการศึกษา ด้วยตนเอง โดยจะต้องสะกดชื่อ – สกุล, ยศ, คำนำหน้านาม ให้ถูกต้อง (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) และแนบผลการเรียนตามหลักสูตรที่สอบผ่านแล้วให้ครบถ้วน (ไม่รับแจ้งจบการศึกษา หากผลการเรียนยังติด I หรือ X)
2. ตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade) ได้ที่ www.e-regis.ru.ac.th
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ – สกุล – คำนำหน้านาม – ยศ) ในฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งจบการศึกษา และสะกดให้ถูกต้องการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
นักศึกษาสามารถเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3

การสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้ เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาการและประสบการณ์ การเรียน ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย โดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า ให้ได้สัญลักษณ์ “S”

หลักเกณฑ์ในการขอสอบประมวลความรู้

1. สอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร

2. คะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

3. นักศึกษามีสิทธิสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากการเรียนตามปกติ ดังนี้

1. จัดสัมมนาทางวิชาการ ในประเด็นสำคัญทางธุรกิจ และอภิปรายโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม

2. จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

3. อบรมบุคลิกภาพ

[fusion_one_page_text_link link=”#fees” class=”” id=””]ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร[/fusion_one_page_text_link]

วิทยาเขตหัวหมาก ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานในประเทศ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 179,000 บาท แบ่งจ่าย 8 งวด ดังนี้

ชำระ งวดที่ 1 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 2 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 3 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 4 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 5 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 6 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 7 จำนวน 24,000 บาท
ชำระ งวดที่ 8 จำนวน 5,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 249,000 บาท แบ่งจ่าย 8 งวด ดังนี้

ชำระ งวดที่ 1 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 2 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 3 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 4 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 5 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 6 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 7 จำนวน 34,000 บาท
ชำระ งวดที่ 8 จำนวน 5,000 บาท

วิทยาเขตกาญจนบุรี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ แบ่งชำระ 7 งวด ดังนี้

ชำระ งวดที่ 1  จำนวน 24,000 บาท – วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
ชำระ งวดที่ 2 จำนวน 24,000 บาท – เดือนมกราคม
ชำระ งวดที่ 3 จำนวน 24,000 บาท – เดือนเมษายน
ชำระ งวดที่ 4 จำนวน 24,000 บาท – เดือนสิงหาคม
ชำระ งวดที่ 5 จำนวน 24,000 บาท – เดือนธันวาคม
ชำระ งวดที่ 6 จำนวน 24,000 บาท – เดือนมีนาคม
ชำระ งวดที่ 7/1 จำนวน 20,000 บาท – เดือนกรกฎาคม
ชำระ งวดที่ 7/2 จำนวน 5,000 บาท – สอบประมวลผลความรู้

**สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต TMB 0% 3เดือน (หรือค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)