ลงทะเบียนเรียน : ** งวดที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2564

  • จำนวนเงิน 25,000 บาท (ศึกษาดูงานภายในประเทศ)
  • จำนวนเงิน 35,000 บาท (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)