สารสนเทศนักศึกษา  Information MBA For Young Executives
ปฏิทินการศึกษา
ภาค  1  ปีการศึกษา  2548
ภาค  2  ปีการศึกษา  2548
ภาค  ฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2548
รับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่น  9
ตารางบรรยาย
ภาค  1  ปีการศึกษา  2548
ภาค  2  ปีการศึกษา  2548
ภาค  ฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2548
ปรับพื้นฐานรุ่น  9
ตารางสอบ
ภาค  1  ปีการศึกษา  2548
ภาค  2  ปีการศึกษา  2548
ภาค  ฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2548
ปรับพื้นฐานรุ่น  9
ผลสอบ

ผลสอบภาค  2   ปีการศึกษา  2547

ผลสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2547

ตรวจสอบผลสอบในใบ Transcript

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดูงาน
สัมมนาครั้งที่  1
สัมมนาครั้งที่  2
อบรมบุคลิกภาพ
อบรมคณิตศาสตร์
แบบฟอร์มโครงการฯ
ใบคำร้อง
ใบลา
ใบขอใช้ห้องบรรยาย
แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

   ว.1    ว.2    ว.3    ว.4    ว.5    ว.6   

ทำเนียบรุ่น
รุ่น 9, รุ่น 8รุ่น 7,  รุ่น 6,  รุ่น 5, 
รุ่น 4, รุ่น 3,  รุ่น 2,  รุ่น 1
สมุดเยี่ยม
ลงชื่อเยี่ยมชม
เปิดอ่าน
กระดานข่าว
กระดานข่าว

 

รายชื่อนักศึกษา  รุ่นที่  9

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล
1 4812110014 นายเกียรติก้อง ทองตัน
2 4812110026 นายชวัลณัฎฐ์ ดำรงค์สุข
3 4812110038 นางสาวกันทิมา โตอุตชนม์
4 4812110041 นางสาวพัทธวรรณ แก่นสาร
5 4812110053 นางสาวรุ่งทิวา เชื้อธวัช
6 4812110065 นางสาวธัญชนก ศรีกุลทรัพย์
7 4812110078 นางสาววรวรรณ วัฒนาวงศ์ดอน
8 4812110080 นางสาวเพ็ญสุภา ทวีสุข
9 4812110092 นายธราธร รัตนเสถียร
10 4812110108 นายมาโนช ภู่ห้อย
11 4812110111 นายจิรวัฒน์ มหมาศ
12 4812110123 นางสาวนงลักษณ์ โภชเจริญ
13 4812110135 นางสาวธีรารัตน์ พรมมา
14 4812110148 นายฤทธิไกร ผึ้งย้อย
15 4812110150 นางสาววาสนา ผลอ่อน
16 4812110162 นายดุรงค์ฤทธิ์ บุตรประดิษฐ์
17 4812110175 นางสาวอัญชลี อินทรสิทธิ์
18 4812110187 นางรัตนา รุ่งแสง
19 4812110199 นางสาวเจนจิรา ทองดีพันธุ์
20 4812110205 นางสาวนิดา นวเลิศปรีชา
21 4812110218 นางสาวนิชาภา ดวงเอ้ย
22 4812110220 นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง
23 4812110232 นางสาวศิวพร ปริเปรมกุล
24 4812110245 นางสาวสุมิตรา เลาหพิพัฒนา
25 4812110257 นางสาวณกานต์ วงษ์แสงไพบูลย์
26 4812110269 นางสาวผณิดา วงศ์สัจจา
27 4812110272 นายหงษ์ศิลป์ ชัยยะ
28 4812110284 นายสมภพ คิ้ววงศ์งาม
29 4812110296 นายสุธี รุ่งทิวาสุวรรณ
30 4812110302 นายวุฒิชัย รัฐปฐมวงศ์
31 4812110315 นายเมธิศ รักกุลชรามย์
32 4812110327 นายอุชชิน สถีระนาวิน
33 4812110339 นางสาวอรัญญา ปานสังข์
34 4812110342 นางสาวจิตรลัดดา เกษมสถิตสถาพร
35 4812110354 นางสาวศีริมา แก่นจันทร์
36 4812110366 นางสาวศิรดา ราชนิยม
37 4812110379 นางสาวอนงค์ วิริยะกุล
38 4812110381 นายพรเทพ เลิศชัยอภิชาติ
39 4812110393 นายชัยชาญ ไตรศรีศิลป์
40 4812110408 นายวุฒิชัย นาควิเชียร
41 4812110411 นางสาวอัญชนา รุ้งแสงเจริญทิพย์
42 4812110423 นางสาวอรุณี วัฒนจันทร์
43 4812110435 นางสาวขวัญเรือน คำโมง
44 4812110448 นางสาวนฤนาถ พานนาค
45 4812110450 นางสาวมลฤดี อนันต์พรฤดี
46 4812110462 นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง
47 4812110475 นางสาวมุธีรา ลาหมัน
48 4812110487 นางสาวสุวคนธ์ หมวดคง
49 4812110499 นางสาวเนตรดาว รอดระกำ
50 4812110505 นางสาวอโณทัย นิลพันธ์
51 4812110518 ร.ต.ท.หญิงกาญจนา สงวนเขียว
52 4812110520 นางสาวลลิตา ว่องก๊ก
53 4812110532 นางสาววาณี ฤกษ์ปรีดาพงศ์
54 4812110545 นางสาวศิวพร มุขธระโกษา
55 4812110557 นางสาวผุสดี พ่อค้า
56 4812110569 นางสาวพัชยา เลิศกมลเศรษฐ์
57 4812110572 นางสาวสุกัญญา กล่อมเชื้อ
58 4812110584 นางสาวสนองคุน จิววิรันต์
59 4812110596 นางสาวแสงระวี สินธุวานนท์
60 4812110602 นางสาววรรณา ลีลาศุภกิจ
61 4812110615 นางสาวเยาวนารถ นพคุณ
62 4812110627 นายนที เอมสวัสดิ์
63 4812110639 นางสาวทรรศนีย์ เทียนสว่าง
64 4812110642 นางสาวณัฐธิดา ร่มพรม
65 4812110654 นางสาวศุภชา งามวิถี
66 4812110666 นางสาวนิภาพร คงขาน
67 4812110679 นางสาวเสาวรส นาคสุขปาน
68 4812110681 นางสาวนลินี กิจไพบูลย์
69 4812110693 นางสาวณัฐกานต์ อัครชโลธร
70 4812110708 นางสาวมยุเรศ เต้งชู
71 4812110711 นายมัยสิทธิ์ อภิณหพานิชย์
72 4812110723 นางสาวฐิติพร เต๊ะหมัดหมะ
73 4812110735 นางสาวกนกวรรณ พิสุทธิจารุ
74 4812110748 นายคมสัน นันทิวรรณกุล
75 4812110750 นางสาวชุติมา เนียมเทศ
76 4812110762 นางสาวกาญจนี วันกอบกิจอุดม
77 4812110775 นายนิกร เนตรวงค์
78 4812110787 นางสาวจันทนา ขัดต๋า
79 4812110799 นางสาวพรศรี แซ่โค้ง
80 4812110805 นายอนุชา ศรีบุบผา
81 4812110818 นางสาวศิริภร วันเพ็ญ
82 4812110820 นางสาววารุณี ภู่เพียรพูล
83 4812110832 นายสุรเดช ศุภลักษณ์วัจนะ
84 4812110845 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีไชยนารถ
85 4812110857 นางสาวอรวรรณ เครืออาษา
86 4812110869 นางสาวสาวิตรี เลื่อมใส
87 4812110872 นายอภิชาติ บุญโต
88 4812110884 นายภูเมศ เจียรบุตร
89 4812110896 นางสาวมธุรส สงวนวงษ์
90 4812110902 นางสาวพรเพ็ญ พรมทอง
91 4812110915 นางสาวปารย์คริษฐา พันธุ์ศรี
92 4812110927 นายพิชัย พึ่งเกษม
93 4812110939 นายทวิช รุจิโภชน์
94 4812110942 นายพรชัย สร้อยสุวรรณ
95 4812110954 นายชูศักดิ์ หวังวิวรรธน์
96 4812110966 นางสาวทัศนีย์ คงวิทยากิจจ์
97 4812110979 นางสาวจารุณี ชูแตง
98 4812110981 นายศุภกฏษณ์ สอนธรรม
99 4812110993 นายโสมทัตต์ กระการกิจวิชิต
100 4812111000 นายคำณบ ฉายทิพากร
101 4812111013 นายจุลพิชญ์ สมพอง
102 4812111025 นายชาญชัย ศรีงาม
103 4812111037 นายธนากร ทองจรัส
104 4812111040 นางสาวอัจฉรากฤษณ์ แจ่งแห่งรัตนะ
105 4812111052 นายกิตติ พัฒนธรรมรัตน์
106 4812111064 นายเฉลิมพล แก้ววิมล
107 4812111077 นางสาวปิยพร เอื้อถาวรกิจ
108 4812111089 นางสาวจิราภา ลิ้มประเสริฐ
109 4812111091 นางสาวปิยะรัช บรรณสินธุ์
110 4812111107 นายศุภฤกษ์ วุฒิฐานเจริญ
111 4812111110 นายมนตรี ตรีเกษม
112 4812111122 นายจิตติ โหงวสกุล
113 4812111134 นางสาวปิยะธิดา มหัทธานนท์
114 4812111147 นางสาวนภาภรณ์ ทองสง่า
115 4812111159 นงสาวนฤมล แก้วชูมา
116 4812111161 นางสาวกาญจนาพร กรสวัสดิ์
117 4812111174 นางสาวปวีณา ศังขวณิช
118 4812111186 นางสาวอัจฉรี ล้อมรัตนพนา
119 4812111198 นายวัชระ กิจบุญเลิศ
120 4812111204 นายเชษฐ์ ดวงจินา
121 4812111217 นายวุฒิ ตรีอัคเรศ
122 4812111229 นายปฎิพล ฉัตรบุปผา
123 4812111231 นายรัชพล ตั้งเจริญ
124 4812111244 นายสันธิชัย สุวรรณยั่งยืน
125 4812111256 นายวรพจน์ ใจเย็น
126 4812111268 นางสาวนฤมล ภาณุโภคิน
127 4812111271 นายชัยวัฒน์ ตติยารัตน์
128 4812111283 ร.ต.ท.หญิงจิโรศินี เทพรักษ์
129 4812111295 นางสาวชีวรัตน์ สุมงคล
130 4812111301 นางสาวรุ่งทิวา เดชะปิยะมิตร
131 4812111314 นางสาวชณิชาภัทร เปรมฤทธิ์
132 4812111326 นางสาวพัทธนันธ์ ซื่อสัตย์
133 4812111338 นางสาวษมาวีร์ มีสุขสบาย
134 4812111341 นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนผา
135 4812111353 นางสาวมณี ชินกระจ่างกิจ
136 4812111365 นางสาวอุษณีย์ ธนกิติวิรุฬ
137 4812111378 นายสหะ ตุลานนท์
138 4812111380 นางสาวสุชาดา วราชุน
139 4812111392 นายทวีศักดิ์ หนูเกื้อ
140 4812111407 นายวัชร สถีระนาวิน
141 4812111410 นางสาวอินทิรา เหลืองเจษฎากุล
142 4812111422 นางสาวธัญญรัตน์ พุทธสุข
143 4812111434 นางสาวกุลสุดา บุญนำ
144 4812111447 นางสาวนพมณี นาราช
145 4812111459 นางสาวอัญชลี อยู่วัฒนา
146 4812111461 ร.ต. อัฐกร จักรกรณ์
147 4812111474 นายฐานิต ศิริพันธ์
148 4812111486 นายณัชพงศ์ จารุวาที
149 4812111498 นางสาวอำไพวรรณ แก้วเสนา
150 4812111504 นางสาววรรณดี ทองตำลึง
151 4812111517 นางสาววณิษฐา แสงบุญ
152 4812111529 นางสาวสุกัญญา รัตนมณีย์
153 4812111531 นายสรวิชญ์ ชีวีวัฒน์
154 4812111544 นายอรรถพล วัฒนาจินดา
155 4812111556 นายกิตติพงษ์ นุชเปี่ยม
156 4812111568 นางสาววีรินทร์ ดวงศรี
157 4812111571 นางสาวนิตยกานต์ บุญศรี
158 4812111583 นายโรจน์อนันต์ สินธนะกุล
159 4812111595 นายปิยศักดิ์ นิ่มละมัย
160 4812111601 นางสาวนฤมล อนุสรณ์พานิช
 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA For Young Executives.)
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240