ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 25 ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 (แบบออนไลน์)

ymba-interview-25