ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ ๒๔ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้